Programming and Synthesis

Programming and synthesis

An exhibition/show marking the end of a course on Programming and Synthesis at LMTA. Four Master students from this course will display their final project works, product of this lecture, which touches on topics of audio technology, and a an array of sound synthesis techniques, ranging from analogue systems, to computer programming approaches. The use of technology has an accent in these projects, and students are in contact with topics and challenges to develop works that can move from music proper to sound art creation.

Event: 2023, January 27, 19h
Place: Kompresorinė – Ideas Block.
Goštauto gatve 11. Vilnius. Lithuania

Free entrance


Program:
Mindaugas Juška – Noise machine: 19h (displays until Feb. 3.)
Ugnius Bagvilas – Colours of the sounds : 19:30h
Karolina Kieraitė – En arche en ho logos: 20:00h.
Inga Šepetkaitė – I can’t remember / mutual connection: 20:30h

=================================================

>>Ugnius Bagvilas “Colours of the sounds”

If we saw the physical world as it really is, we wouldn’t see green, red or blue, we wouldn’t hear music as we hear it now, we would see an infinite sea of physical and electromagnetic waves around us. But our brains can only process a limited amount of information at any one time, so in our evolutionary struggle for survival, our minds have evolved to perceive all the information around us in simplified abstract forms such as colour, pitch or timbre, so that we are able to react to our surroundings much better and faster.

-Live performance of synthesiser-controlled coloured lights, mapping the corresponding frequencies of sound to colours in the visible spectrum.

>>Mindaugas Juška – Noise machine

The exhibition delves into the ethereal realm of noise and our relationship with it. The visitor is invited to immerse themselves in the auditory experience, as the room becomes a living, breathing entity, pulsating with the energy of the noise it contains. This is a journey through the uncharted territory of algorithmic sound, where the boundaries between noise and music are blurred.

-Interactive sound installation

>> Karolina Kieraitė – En arche en ho logos.

What does water, paper, vocal cords and God’s voice have in common? And how does the breath of life, coming through the nostrils of saxophone, make the frequencies talk with the giver of that breath? I invite you to observe and enter this dialogue with your ears, and with your heart. Revelation 14:2a; Genesis 1:26; 2 Timothy 3:15

-Live saxophone and reactive electronics on ambisonics

>>Inga Šepetkaitė – I can’t remember / mutual connection

We can see a human form in front of us but we can’t hear human thoughts out loud.
The performance explores the link between the human body and human psychological
condition. Human organism is indivisible: thoughts and emotions affect the physical body and physical body (specific movements and poses) according to psychophysics can affect the emotional state. It is an artistic representation of a link between body and thought.

Performance uses human body to manipulate sound so that it creates an impression of an unstoppable flow of thoughts.

Performer: Gintarė Šmigelskytė
Light design: Dainius Urbonis
Author of idea: Inga Šepetkaitė


[LT]

Šis renginys žymi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) programavimo ir sintezės kurso pabaigą. Keturi magistrantūros studentai pristatys savo baigiamuosius projektus, kurie sukurti šiame kurse. Paskaitose buvo analizuojamos garso technologijų temos ir garso sintezės metodai, pradedant analoginėmis sistemomis, baigiant kompiuterių programavimo metodais. Projektuose akcentuojamos technologijos, sprendžiami iššūkiai, siekiant sukurti kūrinius, kurie galėtų pereiti nuo muzikos prie garso meno.

2023 Sausio 27 d., 19 val.
Vieta: Kompresorinė – Ideas Block.
Goštauto gatve 11. Vilnius. Lietuva

Renginys nemokamas

Programa:
Mindaugas Juška – Triukšmo mašina: 19h (vyksta iki vasario 3d.)
Ugnius Bagvilas – Garsų spalvos : 19:30h
Karolina Kieraitė – En arche en ho logos: 20:00h.
Inga Šepetkaitė – Negaliu atsiminti / dvipusis ryšys: 20:30h

================================

>>Ugnius Bagvilas – Garsų spalvos

Jeigu mes matytume fizikinį pasaulį tokį, koks jis yra iš tikrųjų, nematytume nei žalios, nei raudonos, nei mėlynos spalvos, negirdėtume muzikos tokios, kokią ją girdime dabar, aplink save regėtume tik begalinę jūrą, susidedančią iš fizikinių ir elektromagnetinių bangų. Tačiau mūsų smegenys vienu metu geba apdoroti tik ribotą kiekį informacijos, todėl evoliucijos eigoje kovoje dėl išlikimo mūsų protas išsivystė taip, kad visą mus supančią informaciją mes suvokiame supaprastintomis abstrakčiomis formomis, tokiomis kaip spalva, garso aukštis ar garso tembras, taip gebėdami kur kas geriau ir greičiau reaguoti į aplinką.

Gyvas sintezatoriumi kontroliuojamų šviesų performasas, atitinkamus garsų dažnius prilyginant regimojo spektro spalvoms.

>>Mindaugas Juška – Triukšmo mašina

Instaliacijoje tyrinėjamas triukšmas ir mūsų santykis su juo. Lankytojas kviečiamas pasinerti į garsinę patirtį, kuomet kambarys tampa gyva, kvėpuojančia būtybe, pulsuojančia jame esančių triukšmų energija. Tai kelionė po neištirtas algoritminio garso teritorijas, kur ribos tarp triukšmo ir muzikos išsitrina.

Interaktyvi garso instaliacija

>> Karolina Kieraitė – En arche en o logos.
Ką bendro turi vanduo, popierius, balso stygos ir Dievo balsas? Ir kaip gyvybės kvėpsnis, dažniais išeinantis iš saksofono šnervių, kalbasi su to kvėpsnio Davėju? Kviečiu stebėti ir prisijungti prie šio dialogo – savo ausimis, ir savo širdimis.

Apreiškimo 14:2a; Pradžios knygos 1:26; 2 Timotiejui 3:15.

Gyvas saksofonas ir reaktyvioji elektronika naudojant Ambisonics.

>> Inga Šepetkaitė – Negaliu atsiminti / dvipusis ryšys

Mes galime pamatyti kito žmogaus kūną, tačiau negalime girdėti jo minčių.
Performansas „Negaliu atsiminti / dvipusis ryšys “, tiria sąsają tarp žmogaus kūno ir žmogaus psichologinės būklės. Žmogaus organizmas nedalomas, mintys ir emocijos veikia fizinį kūną, o tuo tarpu fizinis kūnas (judesiai ar pozos) gali veikti emocinę būklę
(psichofizika). Tai yra santykio, tarp žmogaus kūno ir minčių, meninė reprezentacija.

Performanso metu žmogaus kūnas manipuliuos garsą, kurdamas besikeičiančių minčių
proceso įspūdį.

Performso atlikėja: Gintarė Šmigelskytė
Šviesų dizainas: Dainius Urbonis
Idėjos autorė: Inga Šepetkaitė

Programming and synthesis

Photos of the event:

Photos by Rimgailė Miselytė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *