Programavimas ir Sintezė – Exhibition

[LT]
Ši paroda žymi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) programavimo ir sintezės kurso pabaigą. Trys magistrantūros studentai pristatys savo baigiamuosius projektus, kurie sukurti šiame kurse. Paskaitose buvo analizuojamos garso technologijų temos ir garso sintezės metodai, pradedant analoginėmis sistemomis, baigiant kompiuterių programavimo metodais. Projektuose akcentuojamos technologijos, sprendžiami iššūkiai, siekiant sukurti kūrinius, kurie galėtų pereiti nuo muzikos prie garso meno.Atydarymas: Vasario 10 d., 19 val.
Paroda: Vasario 10-15, nuo 12 iki 19 val.

[EN]
An exhibition marking the end of a course on Programming and Synthesis at LMTA. Three Master students from this course will display their final project works, product of this lecture, which touches on topics of audio technology, and a an array of sound synthesis techniques, ranging from analogue systems, to computer programming approaches. The use of technology has an accent in these projects, and students are in contact with topics and challenges to develop works that can move from music proper to sound art creation.Opening: February 10, 19h

Exhibition:

February 10-15, 12h – 19h

Atletika art gallery

Menininkai / Artists:
Edvinas Gruodis Siliūnas – šviesos šaltinio garso instaliacija.
Dovydas Žilinskas – interaktyvi garso instaliacija.
Enrikas Slavinskis – garso instaliacija

Live performance:
“Sigma”
Domantas Pūras and Ignas Šoliūnas – 2 kontrabosai ir elektronika.

Activities of Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association are financed by Lithuanian Council for Culture.”
/ Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos veiklas finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Photos by Dovydas Žilinskas


ĐÈNG 

Light source sonification installation

Edvinas Gruodis Siliūnas 

[LT]
Sparčiai didėjantis neatsinaujinančių žemės išteklių vartojimas vieną dieną gali sukelti energijos krizę, kuomet tik itin turtingos ir privilegijuotos visuomenės galės ja naudotis. Dėl to didelės žmonių grupės gali niekada nematyti šviesos, kurią sukuria elektros energija, ir evoliucijos metu gali išsivystyti įvairūs nauji bruožai, tokie kaip „superklausa“. Ką šie asmenys išgirstų, jei jiems pavyktų atsidurti šalia elektros šviesos šaltinių? Tai elektromagnetinių garso laukų reprezentacija iš skirtingų tipų elektros šviesos.

[EN]
The rapidly increasing consumption of nonrenewable earth resources might one day lead to a power crisis where only the extremely wealthy and privileged societies will have availability to it. This could potentially cause a major group of individuals to never see light produced by electricity and through evolution developing different traits as “super hearing”. What these individuals would hear if they managed to find themselves near electrical light sources? This is a representation of electromagnetic sound fields from varying types of electrical light.


Emotion motion controller

sound art installation / interactive / performance
Dovydas Žilinskas
[LT]
Rankų judesio valdiklis, kuris instaliacijos metu bus rodomas kaip nuolat veikianti kompozicija su atlikimo elementais atidarymo metu. Valdymas galimas vienos mikroprocesoriaus plokštės ir ultragarsinių jutiklių pagalba. 

[EN]
Hand motion control of a synthesiser to be displayed as a running composition during the installation with a performative element for the opening event. Control is achieved using a single board microcontroller and ultrasonic sensors. 


PICTURE SONG THE BURDEN OF BLUE BLOOD / MĖLYNO KRAUJO NAŠTA 

sound art installation / interactive / performance

Enrikas Slavinskis

Author of painting: Meda Norbutaitė

[LT]
Muzika ir vizualiniai menai atrodo skirtingi, tačiau ir labia glaudžiai susiję. Girdint įvairius garsus mūsų smegenys piešia vaizdą, mūsų galvoje susidaro įvairūs vaizdiniai, jaučiame emocijas, patiriame įvairius jausmus. O kaip yra matant tam tikrus vaizdus? Ar žiūrint į paveikslą mes galime girdėti muziką, melodiją? Manau, kad vaizdas, kurį mūsų akys mato, taip pat geba generuoti tam tikrą garsą. 

Mano pagrindinė idėja buvo sukurti programą, kuri gebėtų išanalizuoti duotą vaizdinę medžiagą ir pagal gautus atitinkamus parametrus generuotų garso takelį. 

[EN]
Music and the visual arts look different, but also very closely related. When we hear our sounds, our brain draws an image, we create images in our head, we feel emotions, we experience feelings. And what about seeing certain images? Can we hear the music, the melody, when we look at the picture? I think the image when our eyes see it is also capable of generating that kind of sound. 

My main idea was to create a program that would be able to analyze a given visual material and generate an audio track based on the corresponding parameters obtained.


SIGMA 

For two double basses and electronics
Idea/Performance: Domantas Pūras- Ignas Šoliūnas

Two artifacts separated by space reunite by sound. Instruments passing through electric currents fill the room with rich and dense soundscapes. The artists explore ways of communication from afar, connecting only in the middle of the room and only by the frequencies of their instruments, utilizing noise, ambiance, and everything that will be at their fingertips.

Ignas Šoliūnas and Domantas Pūras are both composers from the Lithuanian Academy of Music and Theatre. They are also active performers performing live with various musical and interdisciplinary projects. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *