HUMANS, NON-HUMANS, WITH AND WITHOUT HUMANS: EXHIBITION OPENING

“We must begin really to listen to the rest of life. As just one melody in the living opera we are repetitious and persistent. We may think ourselves creative and original but in those talents we are not alone. Admit it or not, we are only a single theme of the orchestrated life-form. With its glorious nonhuman past and its uncertain but provocative future, this life, our life, is embedded now as it always has been, in the rest of Earth’s sentient symphony.”
–Lynn Margulis

We are in a period marked by the dominance of human activity on Earth. Nature provides the basis for human development, but increasing demand for resources is accelerating the rate at which ecosystems decline. In order to change the direction of societal development, it is important to reflect on the processes and causes of the Anthropocene, and to find new ways of understanding, agreeing and making kin.

„Humans, non-humans, with and without humans“ is an exhibition about the interconnectedness throughout the structures of nature, the relationships humans build with each other, with non-human life forms and with the environment that surrounds.

During this exhibition, that will take place in the new Ideas Block space – Kompresorinė – you are invite to make contact with different forms of life, to feel one another through sound and its creation by means of analogue electronics, to initiate and capture conversations on political and environmental issues. The opening weekend will also feature workshops that invite participants to explore the field of genetics and the intersection between biology and art.

Interactive artworks and other parts of the exhibition have been developed throughout the year during the series of workshops that took place in Alt Lab, an open, non-disciplinary laboratory located at SODAS 2123. During these workshops, representatives from the fields of biology, textiles, bio-art, genetics, engineering, political science, and design explored and created interpersonal and non-human events. Participants were invited to explore the impact of humans on nature and nature’s response in return, as well as to rethink ecological, social, and ethical issues in the relationship between humans and non-humans.

The exhibition consists of material representing the workshop series and works by Mindaugas Gapševičius, Jolanta Sendaitė-Paulauskienė, Lolita Tučinskaitė, Liucija Dervinytė, Jan Glöckner, Gabrielius Klemas and Gabija Bubnytė.

Gabrielius Klemas will take care of the music selection during the exhibition opening.

*******

Workshop series consists of:

– Networks of nature – embroidery session with Lucija Dervinytė

– Conversations on counter-narratives with Gabija Bubnytė

– Winogradsky Column – Making the Invisible World of Microorganisms Visible with Kira O’Reilly

– Kombucha Bacterial Cellulose Biomaterial Making and Application with Jolanta Sendaite-Paulauskiene

– Technodelic Meditation with Linas Baltabarzdis Tamošaitis

– Basics of Analogue Sound Synthesis and Experimentation with Gabrielius Klemas

– Non-Traditional Gung Fu Brewing as a Tool in Artistic Biotechnology with Jan Glöckner (will be held on the 26th of November at Lat lab)

– Microalgae-Microcosm with Lolita Tučinskaitė (will be held on the 2nd of December at the exhibition space – Kompresorinė)

– Extraction of DNA from Various Plants with Vincenta Mikulėnaite (will be held on the 3rd of December at the exhibition space – Kompresorinė)

*******

The exhibition will take place in the new Ideas Block space – Kompresorinė. Ideas Block is a non-profit organisation and a platform for creativity and the development of ideas, culture and art. In December 2022, Ideas Block will open a new space, formerly the Compressor room (Kompresorinė) of the Physics Institute, dedicated to a wide range of cultural expressions, from art exhibitions and residencies, to music, interdisciplinary work, education, talks, workshops, films, publications and handmade objects.

Address: Goštauto 11 / Lukiškių 9, entrance from the backyard.

*******
Exhibition dates: 2022 12 02 – 2023 01 01
Visiting times: every weekend of December (except Christmas Weekend).

*******

Sponsor: Lithuanian Council for Culture

Organizers: Institutio Media together with Lithuanian Interdisciplinary Artists’ Association and Ideas Block

Project coordinator: Kristina Zakutauskaitė

Curator: Liucija Dervinytė

More info on Facebook


[LT]

“Turime pradėti iš tikrųjų klausytis likusios gyvybės. Kaip tik viena melodija gyvoje operoje, mes esame atsikartojantys ir pastovūs. Galime galvoti apie save, kaip kūrybingus ir originalius, bet tuose talentuose mes esame ne vieni. Galima pripažinti arba ne, mes esame tik viena orkestruotos gyvybės formos dalis. Su savo šlovinga nežmogiškąja praeitimi ir neaiškia, bet provokuojančia ateitimi, ši gyvybė, mūsų gyvybė, dabar, taip kaip ir buvo visada, yra įtvirtinta likusioje juslioje Žemės simfonijoje.”

–Lynn Margulis

Esame atsidūrę laikotarpyje paženklintame žmogaus veiklos dominavimu Žemėje. Gamta suteikia pagrindą vystytis civilizacijai, tačiau augantis poreikis ištekliams spartina ekosistemų nykimo tempus. Tam, kad galėtume keisti visuomenės augimo kryptį svarbu apmąstyti Antropoceno amžiaus gamtą įtakojančius procesus ir jų priežastis, ieškoti naujų būdų suprasti, sutarti ir megzti ryšius.

Humans, non-humans, with and without humans – tai imersinė paroda apie mūsų tarpusavio sąsajas, egzistuojančias gamtos struktūrose, apie tai, kokius santykius kuriame tarpusavyje, su nežmogiškosiomis gyvybės formomis bei mus supančia aplinka.

Parodos metu, kuri vyks naujoje Ideas Block erdvėje – Kompresorinėje – kviesime atrasti kontaktą su skirtingomis gyvybės formomis, pajusti vieniems kitus per garsą bei jo kūrybą analoginės elektronikos pagalba, užmegzti ir įamžinti pokalbius politikos bei aplinkosaugos temomis. Atidaromąjį savaitgalį taip pat vyks dirbtuvės, kurios pakvies dalyvius tyrinėti genetikos sritį bei pažinti biologijos ir meno sankirtą.

Interaktyvūs kūriniai bei kitos ekspozicijos dalys visus metus buvo kuriami Alt Lab, atviroje nedisciplininėje laboratorijoje, įsikūrusioje SODAS 2123, vykusių kūrybinių dirbtuvių ciklo metu. Dirbtuvių metu biologijos, tekstilės, biomeno, genetikos, inžinerijos, politinių mokslų, dizaino sričių atstovai nagrinėjo ir kūrė tarpžmoginius ir bežmoginius įvykius. Dirbtuvių dalyviai buvo kviečiami gilintis į žmogaus įtaką gamtai, bei gamtos atsaką pačiam žmogui, permąstyti ekologinius, socialinius, ir etinius klausimus žmonių ir ne-žmonių (iš anglų k. non-human) santykyje.

Ekspoziciją sudaro dirbtuves pristatanti medžiaga bei Mindaugo Gapševičiaus, Jolantos Sendaitės-Paulauskienės, Lolitos Tučinskaitės, Liucijos Dervinytės, Jan Glöckner, Gabrieliaus Klemo, Gabijos Bubnytės kūriniai.

Atidarymo vakarą muzika rūpinsis Gabrielius Klemas.

*******
Dirbtuvių ciklą sudaro:

– Gamtos tinklai – siuvinėjimo sesija su Liucija Dervinyte

– Pokalbiai apie kontranaratyvus su Gabija Bubnyte

– Nematomas mikroorganizmų pasaulis Vinogradskio terpėje su Kira O’Reilly

– Kombučios bakterinės celiuliozės biomedžiagos gamyba ir pritaikymas su Jolanta Sendaite-Paulauskiene

– Technodelinė Meditacija su Linu Baltabarzdžiu Tamošaičiu

– Analoginės garso sintezės pradmenys ir eksperimentacija su Gabrieliumi Klemu

– Netradicinis Gung Fu paruošimas kaip įrankis meninėje biotechnologijoje su Jan Glöckner (vyks lapkričio 26 d., Alt lab erdvėje)

– Mikrodumbliai-Mikrokosmosas su Lolita Tučinskaite (vyks gruodžio 2d. parodos erdvėje – Kompresorinėje)

– Augalų ląstelių DNR išraiška mėgintuvėlyje su Vincenta Mikulėnaite (vyks gruodžio 3d. parodos erdvėje – Kompresorinėje)

*******
Paroda vyks naujoje Ideas Block erdvėje – Kompresorinėje. Ideas block – tai ne pelno siekianti organizacija ir platforma kūrybai bei idėjų, kultūros ir meno vystymuisi. 2022 m. gruodžio mėnesį atidaroma nauja Ideas Block erdvė, buvusi Fizikos intituto Kopresorinė, skirta įvairiai kultūrinei raiškai, nuo meno parodų ir rezidencijų iki muzikos, tarpdisciplininės kūrybos, edukacijų, pokalbių, seminarų, filmų, leidinių ir rankų darbo objektų.

Adresas: goštauto g.11 / Lukiškių g. 9, įėjimas iš vidinio kiemo.

*******
Paroda veiks: 2022 12 02 – 2023 01 01
Parodos lankymas: kiekvieną gruodžio savaitgalį (išskyrus Kalėdinį savaitgalį)

*******

Rėmėjas: Lietuvos Kultūros Taryba

Organizatoriai: Institutio Media kartu su Lietuvos Tarpdisciplininio Meno Kūrėjų Sąjunga ir Ideas Block

Projekto koordinatorė: Kristina Zakutauskaitė

Kuratorė: Liucija Dervinytė

Facebook renginys

One thought on “HUMANS, NON-HUMANS, WITH AND WITHOUT HUMANS: EXHIBITION OPENING

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *