OPEN CALL | ATVIRAS KVIETIMAS | DEADLINE: FEBRUARY 20th 2023

OPEN CALL FOR SOLO OR GROUP EXHIBITIONS AT KOMPRESORINĖ

FOR THE PERIOD OF: July 2023 – July 2024

DEADLINE TO APPLY: February 20th, 2023

IDEAS BLOCK welcomes proposals for exhibitions in the new gallery of the independent culture space KOMPRESORINĖ, located in Vilnius (A. Goštauto st. 11). The characteristics of the space in which the gallery is located, a former compressor room of the old Physics institute, are a sample of the space’s past and its new life. The venue of over 200 m2 consists of 3 main spaces: gallery; events and social / cafe space; co-working and lab / workshop space.

IDEAS BLOCK organisation is committed to the times we live in and therefore is looking for exhibition proposals addressing topics that directly affect society and the environment. We want each exhibition to create a dialogue between the artists and the public, as we believe that reflection and communication is an important point in today’s art.

The call is open to individual artists, curators or collectives representing the local or international art scene. Creators of all ages and at any stage of their careers are eligible to apply. It is open to various disciplines or a combination of different ones (such as sound art, visual arts, education, technology, etc.).

The gallery space available for the exhibitions includes approximately 45m2, with 7m tall linear wall space for hanging artwork, as well as some equipment, including a projector, sound system, and other. If you think your artwork would be more suitable for other spaces in KOMPRESORINĖ, you can mention this in your application. The floor plan can be found here.

IDEAS BLOCK seeks to support artists in the development of their careers by providing the space for selected artists free of charge. However, donations from the artists are very welcome and would be beneficial for the development of the organisation. All the expenses related to the installation, promotion and travel should be covered by the artists. IDEAS BLOCK will provide any necessary documents to apply for funding.

The proposals should include new work to premiere with the exhibition. Together with the exhibition concept, please include a short bio, cv and artist’s statement, alongside the images for each submitted artwork (if available), preferred dates, and any other relevant information.

Exhibition proposals should be sent to: exhibitions@ideas-block.com

Artists will be selected by the 15th of March. The team of the space will coordinate with the artist (or group) for the best timing of their exhibition, which will run for approximately 1 month (including installation and de-install).

******

IDEAS BLOCK (VšĮ “idėjų blokas LT”) is a non-profit organisation with the mission to provide a framework, physical space and the necessary technology for relevant, interdisciplinary cultural content and education to the society. Through an active participation and networking, it aims to cultivate a body of research and development of ideas within the community.


[LT]

ATVIRAS KVIETIMAS PERSONALINĖMS ARBA GRUPINĖMS PARODOMS KOMPRESORINĖJE

PARODOMS VYKSIANČIOMS: 2023 m. liepos – 2024 m. liepos mėnesiais

KVIETIMAS VYKSTA IKI: 2023 m. vasario 20 d.

IDEAS BLOCK laukia pasiūlymų rengti parodas naujoje nepriklausomos kultūros erdvės, KOMPRESORINĖS, galerijoje, įsikūrusioje Vilniuje (A. Goštauto g. 11). Ši vieta – tai buvusios Fizikos instituto kompresorinės patalpos, kurių charakteristika mena erdvės praeitį ir kuria naujas sąsajas su dabartimi. Kiek daugiau nei 200 m2 patalpas sudaro 3 pagrindinės erdvės: galerija; renginių ir socialinė erdvė / kavinė; bendradarbystės ir laboratorijos / dirbtuvių erdvė.

IDEAS BLOCK organizacijai svarbus dabarties laikas ir jo aktualijos, todėl parodų pasiūlymai turėtų būti susiję su temomis, kurios tiesiogiai veikia visuomenę ir aplinką. Norime, kad kiekviena paroda kurtų dialogą tarp menininkų ir visuomenės, nes tikime, kad apmąstymai ir komunikacija yra svarbus šiuolaikinio meno aspektas.

Kvietimas atviras individualiems meno kūrėjams, kuratoriams ar jų kolektyvams, atstovaujantiems vietos ar tarptautinę meno sceną. Kvietime gali dalyvauti įvairaus amžiaus kūrėjai, esantys bet kuriame savo karjeros etape. Laukiame parodų pasiūlymų pristatančių įvairias disciplinas, ar jungiančių jas (tokių kaip garso menas, vizualieji menai, edukacija, technologijos ir pan.).

Galerijos erdvės dydis – apie 45 m2, su trimis 7 metrų aukšio sienomis kūriniams kabinti ir dideliais langais, taip pat yra galimybė naudoti turimą įrangą, įskaitant projektorių, garso sistemą ir kt. Jei manote, kad jūsų kūriniai labiau tiktų kitoms KOMPRESORINĖS erdvėms, galite tai paminėti savo paraiškoje. Patalpų planą galima rasti čia.

IDEAS BLOCK siekia paremti kūrėjus, suteikdama galerijos erdvę atrinktiems menininkams nemokamai. Tačiau kiekviena individuali parama, pagal galimybes, yra labai laukiama ir būtų naudinga organizacijos vystymuisi. Visas išlaidas, susijusias su instaliavimu, sklaida ir kelionėmis, turėtų padengti patys menininkai. IDEAS BLOCK suteiks visus reikiamus dokumentus aplikuojant finansavimui.

Parodos pasiūlyme turėtų būti pateikiami ir nauji menininkų kūriniai, kurie būtų pristatomi parodoje. Kartu su parodos koncepcija turėtų būti pateikta trumpa menininko biografija, CV ir kūrybos aprašymas, bei kiekvieno pateikto kūrinio nuotraukos (jei yra), tinkamiausios datos parodai, ir kita svarbi informacija.

Parodos pasiūlymus siųsti adresu: exhibitions@ideas-block.com

Menininkai bus atrinkti iki kovo 15 d. Kompresorinės komanda susisieks su atrinktais menininkais suderinti tinkamiausią laiką jų parodoms, truksiančioms apie 1 mėnesį (įskaitant ekspozicijos parengimo laiką).

******

IDEAS BLOCK (VšĮ “idėjų blokas LT”) yra pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – suteikti visuomenei pagrindą, fizinę erdvę ir reikiamas technologijas, aktualaus tarpdisciplininio kultūrinio turinio kūrimui ir edukacijai. Aktyviu įsitraukimu ir ryšių kūrimu siekiama puoselėti idėjų sklaidą ir tyrimus bendruomenėje.


  • Humans, non-humans, with and without humans exhibition
  • Gallery and cafe at Kompresorinė
  • event space
  • Cafe space at Kompresorinė
  • Kompresorinė bar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *