Exhibition: Rhizome of Connections

I invite you
to follow a thread.
Can you see how
we are all connected?

After all,
we cut down
the forests
and ourselves.
Misunderstanding
One another.

Stop.
Sit down.
Let’s create
together.

_________

Rhizome of Connections – is an artistic research that delves into the crisis of the Anthropocene examining the divide between nature and culture. This is also an attempt to cope with large amounts of disturbing information – about the changing ecosystem of the planet, pollution and other effects of human activities on earth. It explores the ways in which art can actively contribute to the formation of meanings and worldviews, facilitating a perceptual shift that helps to see the connections between seemingly unrelated domains – personal experiences, interpersonal relationships and nature.

This rhizome is a collage of connections – a reference to the multi-layered network of nature, with its many components, each exerting its influence on the overall system. Conversations, fragments of words and images construct a narrative of our interconnectedness. This is not only an individual but also a collective creation inviting exhibition visitors to take part – embroidering a repurposed bedsheet that serves as a basis for slow dialogues and the exchange of ideas during a meditative creative process. Anyone interested can leave their mark on the fabric or partake in the embroidery gatherings scheduled throughout the exhibition.

Liucija Dervinytė is an artist, organiser and curator of cultural activities, co-founder of Ideas Block cultural organisation and Arttice networking platform. Her activities are centred on fostering sustainable cultural development through the exchange of ideas, exploring natural structures and communication patterns, as well as questioning nature-culture dichotomy.


[LT]

Kviečiu eiti kartu.
Siūlų gijom keliauti ratu.
Ar matai kaip mes susiję?

Juk kertame miškus,
Ir save pačius.
Sunku suprasti
vieniems kitus.

Sustok.
Prisėsk.
Kurkime
kartu.
_________

Ryšių rizoma – tai Liucijos Dervinytės Tekstilės meno ir dizaino magistro studijų meninis tyrimas ir siekis geriau suprasti Antropoceno krizės priežastis tyrinėjant priešpriešą tarp gamtos ir kultūros. Tai ir bandymas susidoroti su dideliais kiekiais neraminančios informacijos – apie kintančią planetos ekosistemą, taršą ir kitus žmogaus veiklų padarinius žemėje. Šio tyrimo metu ieškoma būdų, kuriais menas gali prisidėti prie naujų prasmių ir pasaulėžiūros formavimo, padedančių matyti jungtis tarp iš pirmo žvilgsnio nesusijusių dalykų – asmeninių išgyvenimų, tarpusavio santykių ir gamtos.

Ši rizoma – tai ryšių koliažas – nuoroda į daugiasluoksnį gamtos tinklą, su daugybe sudedamųjų dalių, kurių kiekviena turi savo poveikį bendrai sistemai. Pokalbiai, žodžių ir vaizdinių fragmentai – tampa jungties taškais, kuriančiais pasakojimą apie mūsų bendrumą. Tai ne tik individuali, bet kolektyvinė kūryba, prie kurios gali prisidėti ir parodos lankytojai, kurie yra kviečiami prisijungti prie bendro audinio siuvinėjimo – senos paklodės, tapusios pagrindu lėtiems pokalbiams ir idėjų mainams meditatyvaus kūrybinio proceso metu. Visi norintieji gali palikti savo žymą audinyje arba prisijungti prie parodos metu organizuojamų siuvinėjimo susitikimų.

Liucija Dervinytė – menininkė, kultūros veiklų organizatorė ir kuratorė, Ideas block kultūros organizacijos ir Arttice tinklaveikos platformos bendraįkūrėja. Savo veiklomis ji siekia prisidėti prie tvaraus kultūrinio vystymosi, remdamasi idėjų mainais, tyrinėdama natūralias struktūras ir komunikacijos modelius, kvestionuodama gamtos–kultūros dichotomiją.


Photographs by Liucija Dervinytė

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *