Awry Adaptation | Kreivas Prisitaikymas – exhibition by Aistė Kalvelytė & Hasan Alp Celikel

The exhibition “Awry Adaptation” by artists Aistė Kalvelytė and Hasan Alp Çelikel which is taking place at “Ideas Block – Kompresorinė”, A. Goštauto st. 11, until the 18th on November, deals with the patterns of existence in today’s society. Their works reflect on the ways in which the individual interacts with universal norms. The exhibition addresses both the inner conflicts of trying to find one’s own individual path between these norms and standards, as well as the broader context of looking at different ways of functioning in a conformist world.

Hasan Alp Çelikel’s expressive drawings are an artistic journey into the inner explorations of the human psyche. The strange, distorted, disproportionate shapes are an attempt to convey one’s state of mind and the distortions of human characters. His works reveal an inner struggle to conform to universal norms. The artist’s works reflect the “inner monsters” – the shadow sides of personality that are often repressed or rejected as unacceptable or harmful. Hasan’s works invite the viewer to reflect on what it means to live in a society where conformity to established norms is not always smooth.

Aistė Kalvelytė‘s ceramic sculptures touch un relevant ecological, political, cultural, and social issues by exploring the relationship between human and his environment – nature, architecture, and society. One of the main works in this exhibition is her sculptural installation “AuthentiCity. Absurdistan”, in which the artist explores authenticity in the context of contemporary existence. The installation is a five-part narrative that symbolises the stages of self-knowledge and ways of being in society and in the world. From unquestioned conformity to the rejection of societal norms, the artist shows the absurdity of conformity, while acknowledging its futility. She uses the metaphor of the city to convey her ideas: architectural elements symbolise the five stages of self-perception in society, while smaller figurative sculptures represent individuals choosing different paths of conformity or nonconformity. The artist invites us to reflect on our roles and choices in the systems of contemporary society.

About the artists:

Hasan Alp Çelikel [TR/LT] is an artist and artistic director of “Užiateka” organisation, who graduated from Vilnius Academy of Arts with a BA in ceramics. Inspired by his multicultural experiences, his work encompasses sound art, instrument making and visual art. Hasan’s work explores the intersection between reality and the subconscious, drawing inspiration from people’s diverse personalities and character traits, highlighting the beauty that lies in their distortion.

Aistė Kalvelytė develops her work in ceramics, painting and music. Born and raised in Panevėžys, she graduated from Vilnius Academy of Arts with a bachelor degree and a master degree in ceramics, and has been living and working in Vilnius ever since. Aistė’s work is characterised by social, political and ecological themes. Besides her work in visual arts, Aistė also plays drums in the bands “Tureto Sindromas”, “Keista Bjauri Žuvis” and “Plié”.


[LT]

„Ideas Block – Kompresorinėje“, A. Goštauto g. 11, iki lapkričio 18 d. vykstanti, menininkų Aistės Kalvelytės ir Hasan Alp Çelikel, paroda „Kreivas Prisitaikymas“, kviečia patyrinėti žmogaus veikimo modelius šiuolaikinėje visuomenėje. Savo kūriniuose jie apmąsto individo ir visuotinių normų sąveikos būdus. Parodoje paliečiami tiek vidiniai konfliktai mėginant atrasti savo individualų kelią tarp šių normų ir standartų, tiek platesnis kontekstas apžvelgiantis skirtingus būdus funkcionuoti konformizmo reikalaujančiame pasaulyje.

Ekspresyvūs Hasan Alp Çelikel piešiniai – tai meninė kelionė gilyn į vidines žmogaus psichikos kerteles. Keistos, iškreiptų, neproporcingų formų figūros – tai mėginimas perteikti savo būsenas bei žmonių charakterio bruožus nukrypstančius nuo įprastinių standartų. Jo kūriniuose atsiskleidžia vidinė kova mėginant prisitaikyti prie visuotinių normų. Menininko kūriniai atspindi “vidinius monstrus” – šešėlines asmenybės puses, dažnai slopinamas ar atmetamas kaip nepriimtinas ar žalingas. Savo kūryba Hasan kviečia žiūrovus susimąstyti, ką reiškia gyventi visuomenėje, kurioje atitikimas nustatytoms normoms ne visada yra sklandus.

Aistė Kalvelytė parodoje pristato kūrinius paliečiančius aktualias ekologines, politines, kultūrines ir socialines problemas, bei nagrinėja žmogaus santykį su jo aplinka – gamta, architektūra, visuomene. Vienu iš pagrindinių darbų šioje parodoje tampa jos skulptūrinė instaliacija “AuthentiCity. Absurdistan“, kurioje menininkė nagrinėja autentiškumą šiuolaikinės egzistencijos kontekste. Ši instaliacija – tai penkių dalių pasakojimas, simbolizuojantis savęs pažinimo ir veikimo visuomenėje bei pasaulyje etapus. Nuo neabejotino prisitaikymo iki visuomenės normų atmetimo – menininkė vaizduoja konformizmo absurdiškumą ir kartu pripažįsta jo beprasmiškumą. Savo idėjoms perteikti ji pasitelkia miesto metaforą: architektūriniai elementai simbolizuoja penkias savęs suvokimo visuomenėje pakopas, o mažesnės figūrinės skulptūros vaizduoja asmenis, kurie renkasi įvairius prisitaikymo ar nekonformizmo kelius. Kūrėja kviečia apmąstyti savo vaidmenis ir pasirinkimus šiuolaikinės visuomenės sistemose.

Apie parodos autorius:

Hasan Alp Çelikel [TR/LT] – menininkas ir “Užiateka” organizacijos meno vadovas, Vilniaus dailės akademijoje baigęs keramikos bakalauro studijas. Jo kūryba, įkvėpta daugiakultūrės patirties, apima garso meną, instrumentų kūrimą ir vizualiuosius menus. Savo kūryboje Hasan tyrinėja realybės ir pasąmonės sankirtą, semdamasis įkvėpimo iš įvairialypių žmonių asmenybių ir charakterio bruožų, pabrėždamas jų kraštutinumuose slypintį grožį.

Aistė Kalvelytė savo kūrybą plėtoja keramikos, tapybos, muzikos srityse. Gimusi ir užaugusi Panevėžyje, Vilniaus dailės akademijoje baigė keramikos bakalauro ir magistro studijas, Vilniuje gyvena bei kuria iki šiol. Aistės kūrybai būdingos socialinės, politinės, ekologinės temos. Be kūrybos vizualiųjų menų srityje menininkė taip pat groja būgnais grupėse „Tureto Sindromas“, „Keista Bjauri Žuvis“, „Plié“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *