2018 metų VšĮ “Idėjų blokas LT” veiklos ataskaita

I. VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Viešoji įstaiga “Idėjų blokas LT”, 304753354, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
Įstaiga įregistruota 2018 sausio 23 dieną.

Įstaigos vizija

VšĮ “Idėjų Blokas LT” vizija – sukurti liberalią erdvę kūrėjams ir publikai, skirtą naujų, inovatyvių idėjų atsiradimui, vystymuisi ir pristatymui, bendradarbiavimui ir kultūriniam vystymuisi. Kaip neatskiriamą organizacijos dalį matome besiformuojančią kūrybišką bendruomenę, prisidedančią prie kultūrinių veiklų ne tik šioje erdvėje, bet ir platesniame miesto, šalies ar tarptautiniame kontekste.

Įstaigos misija

VšĮ “Idėjų Blokas LT” misija – suteikti atvirą platformą idėjų formavimuisi ir sklaidai, kūrybiškos, atviros ir multikultūrinės bendruomenės vystymuisi, ir taip prisidėti prie kultūros kūrimo, vietos ir tarptautiniu lygiu.

Įstaigos veiklos tikslai:

  • Suteikti atvirą erdvę kūrėjams ir publikai dalintis savo patirtimi ir idėjomis, bendradarbiauti ir kurti naujus kūrybinius projektus.
  • Organizuoti kultūrinius renginius ir kitas veiklas skatinančius kultūros sklaidą, idėjų mainus ir bendradarbiavimą: seminarus ir diskusijas, kūrybines dirbtuves, muzikinius ir meninius performansus, parodų atidarymus, filmų peržiūras, festivalius.
  • Suteikti vietą ir struktūrą menininkų kūrybai per meno rezidentūros ir “Pop-up kūrėjo studijos” programas.

Veiklos rezultatai

Peržvelgiant 2018 metus, džiaugiamės matydami besiplečiančią mūsų renginių ir vietų įvairovę, bei mūsų bendruomenės augimą!

Praėjusiais metais surengėme ar suorganizavome daugiau kaip 70 įvairiausių renginių: seminarų, kūrybinių dirbtuvių, muzikinių pasirodymų bei meno parodų atidarymų.

Įtraukėme mūsų gatvę į Gatvės muzikos dieną.

Kartu su Electron Emitter organizavome nuolatinius eksperimentinės elektroninės muzikos pasirodymus.

Rengėme seminarus ir parodas ne tik su vietiniais pašnekovais ir kūrėjais, bet ir menininkais iš Portugalijos, Turkijos, Sirijos, Italijos, Čekijos, Prancūzijos, Nikaragvos, Rusijos, Indijos.

Dalyvavome Litexpo Sporto ir kultūros festivalyje, bei Dizaino Skvero Kalėdinėje mugėje.

Jau antrus metus iš eilės organizavome Lietuvių kalbos kursus.

Taip pat suorganizavome dviejų dienų baigiamąjį metų renginį, 2018 metais vystyto projekto “Jaunos idėjos” kulminaciją (“Young Ideas – Inside the Creative Mind”), su paskaitomis, muzika ir menais. Šis projektas buvo dalinai finansuotas Vilniaus miesto savivaldybės.

Prognozės 2019 metams

2019 metais planuojame ir toliau organizuoti įvairaus pobūdžio seminarus, kūrybines dirbtuves, parodas ir kitus renginius, vystyti meno rezidentūrų programą.

2018 metais pradėtų projektų pagalba, tokių kaip “Mind Sharpener” ir “Pop-up kūrėjo studija”, ir toliau puoselėsime menininkų, kultūros veikėjų bei akademikų ir publikos glaudesnį tarpusavio pažinimą, supratimą ir bendradarbiavimą.

2019 metais planuojame dalyvauti Stokholme vykstančioje menininkų valdomų erdvių mugėje “Supermarket”, apjungiančioje menininkų valdomų galerijų ir kūrybinių erdvių atstovus iš viso pasaulio. Tai puiki galimybė pristatyti mūsų veiklas bei surasti naujų bendradarbiavimo galimybių.

Taip pat 2019 metais planuojame pristatyti savo veiklas platesnėms publikoms, dalyvaudami kultūros renginiuose, mugėse ir festivaliuose.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

2018 metais įstaiga turėjo vieną dalininkę, Liuciją Dervinytę, kurios pradinio įnašo vertė – 50 eurų.

III. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

Per 2019 metus iš renginių organizavimo ir kitų veiklų organizacija uždirbo 700 eur.
Lėšos panaudotos padengti su veiklos vykdymu susijusias išlaidas.

2% GPM parama: 343 eurai
Lėšos panaudotos priemonių dirbtuvėms, parodoms ir renginiams įsigyjimui.

Projekto “Jaunos idėjos” finansavimas iš Vilniaus miesto savivaldybės: 1500 eurų.
Lėšos panaudotos renginių organizavimui, priemonėms įsigyti, užkandžiams parūpinti, kūrėjų ir kviestinių svečių honorarams.

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS
Tokio turto nebuvo įsigyta.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI
Bendros 2018 metų sąnaudos: 2365.65 eurai. Darbo užmokestis mokamas nebuvo.

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
2018 metais darbuotojai nebuvo samdomi.

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Tokių sąnaudų nebuvo.

VIII. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
Įstaigos direktorė, Liucija Dervinytė, dirba savanoriškai.

X.VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
Įstaiga kolegialių organų neturi.

XI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Tokių išlaidų nebuvo.