2019 metų VšĮ “idėjų blokas LT” veiklos ataskaita

I. VEIKLOS TIKSLAI IR POBŪDIS, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS

Viešoji įstaiga “Idėjų blokas LT”, 304753354, yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Įstaigos įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Įstaiga įregistruota 2018 sausio 23 dieną.

Įstaigos misija

Všį “Idėjų blokas LT” organizacijos misija – remti tvarų kultūrinį ir socialinį visuomenės vystymąsi, atliekant tarpininko tarp kultūros kūrėjų ir publikos vaidmenį, suteikiant platformą kultūros raiškai, idėjų, žinių ir įgūdžių mainams.

Įstaigos vizija

VšĮ “Idėjų Blokas LT” vizija – sukurti liberalią kultūrinę – socialinę terpę naujų, inovatyvių idėjų atsiradimui, vystymuisi ir raiškai. Remiame atviros, multikultūrinės, įvairialypės kūrybiškos bendruomenės modelį, kur kultūra informuoja, inspiruoja ir prisideda prie tvaraus visuomenės vystymosi.

Įstaigos veiklos tikslai:

● Suteikti atvirą erdvę kūrėjams ir publikai dalintis savo patirtimi ir idėjomis, bendradarbiauti ir kurti meninius, kultūrinius projektus.
● Organizuoti kultūrinius renginius ir kitas veiklas skatinančius kultūros sklaidą, idėjų mainus ir bendradarbiavimą: seminarus ir diskusijas, kūrybines dirbtuves, muzikinius ir meninius performansus, parodų atidarymus, filmų peržiūras, festivalius.
● Suteikti vietą ir struktūrą kūrybai ir jos viešinimui parodų ir pristatymų, meno rezidentūrų ir įvairių projektų pagalba.

Veiklos rezultatai

2019 metais organizacija tikslingiau organizavo ir plėtojo savo veiklas, užmezgė ir vystė tarptautinius ryšius, pasiekė didesnio visuomenės susidomėjimo ir matė bendruomenės augimą ir glaudesnį bendradarbiavimą.

Per metus “Ideas Block” erdvėje ir už jos ribų buvo suorganizuota ir surengta daugiau kaip 120 įvairaus pobūdžio renginių ir kitokių veiklų:
● 15 parodų atidarymų, iš kurių 5 buvo meno rezidentūrų rezultatas
● 33 garso meno ir muzikos performansai
● 17 paskaitų / diskusijų
● 48 kūrybinės dirbtuvės
● 4 filmų peržiūros
● EmEm – tarpdisciplininis 1 dienos festivalis ir paroda Trakų Vokės dvare
● Gatvės Muzikos Dienos programa prie Ideas Block
● CUbicStage festivalis, Užupio menų inkubatoriaus ir Ideas Block erdvėse
● Pristatėme Ideas Block tarptautinėje nepriklausomų meno erdvių mugėje “Supermarket” Stokholme
● Dalyvavome Litexpo Sporto ir Kultūros mugėje
● Tvaraus dizaino dirbtuvės “Zero Waste Fest” Antalieptėje
● Lietuvių kalbos kursai užsieniečiams

Vienas iš didžiausių 2019 metų pasiekimų – suorganizuotas ir įgyvendintas Trakų Vokės dvaro festivalis “EmEm”, kurio metu pristatėme daugiau kaip 30 Lietuvos ir užsienio menininkų tapybos, skulptūros, tarpdisciplininio meno instaliacijas, performansus, poezijos skaitymus, garso meno ir muzikos pasirodymus. Festivalis sulaukė teigiamų įvertinimų iš Trakų Vokės dvaro administracijos ir lankytojų, kurių čia apsilankė daugiau kaip 300.

2019 metais “Ideas Block” kūrybinės erdvės vardu organizacija dalyvavo tarptautinėje nepriklausomų meno erdvių mugėje “Supermarket”, vykstančioje Stokholme, Švedijoje. Šis, beveik savaitę laiko trunkantis, meno renginys jau pristatė dalyvius daugiau kaip iš 60 šalių ir kurio metu yra suteikiama galimybė nepriklausomoms meno organizacijoms užmegzti naujus ryšius, dalyvauti seminaruose ir diskusijose, bei aptarti svarbius klausimus ir iššūkius, su kuriais susiduria menininkų valdomos kūrybinės erdvės. Ši mugė leido įvertinti savo veiklas tarptautiniu mastu, bei naujoms bendradarbiavimo galimybėms formuotis. Palaikome kontaktus su skirtingų šalių kultūros organizacijų atstovais ir jau turėjome galimybę bendradarbiauti su Meksikoje įsikūrusia nepriklausoma galerija “Liliput”, kurią atstovaujantys menininkai eksponavo savo kūrinius mūsų organizuotame festivalyje Trakų Vokės dvare, bei dalyvavo meno rezidentūroje ir surengė parodą. Su šia organizacija yra numatyta ir daugiau bendrų projektų ateityje. Taip pat pradėjome kolaboracinį projektą su Suomijoje įsikūrusia meno erdve “Rajataide”, kurios atstovai lankėsi “Ideas Block” erdvėje aptarti Suomijos ir Baltijos šalių bendradarbiavimo galimybes, ir pakartotinio vizito metu 4 menininkai pristatė savo kūrybą renginio metu.

Ideas Block galerijoje organizuojame ne tik parodas, bet ir suteikiame galimybę menininkams ją naudoti kaip trumpalaikę atvirą studiją (“Pop-Up Artist Studio”), kurios metu publika gali pamatyti kūrybinį procesą ir pabendrauti su menininkais, kai kuriais atvejais dalyvauti jų organizuojamose paskaitose ir dirbtuvėse. 2019 metais šiame projekte dalyvavo 5 menininkai iš Lietuvos, Lenkijos ir Nikaragvos.

Tarp Ideas Block erdvėje vykstančių paskaitų galima būtų išskirti “Mind Sharpener” pokalbių ir diskusijų seriją, kurią organizuojame bendradarbiaudami su Vilniaus universiteto anglų kalbos ir literatūros dėstytoju Davide Castiglione. Šių renginių metu kviestiniai svečiai pristato savo akademinius tyrimus ar profesines refleksijas visuomenei aktualiomis temomis. Šie renginiai vyko jau antrus metus.

Kartu su “Electron Emitter”, eksperimentinės muzikos įrašų studija ir renginių organizatoriais, tęsėme eksperimentinės elektroninės muzikos koncertus “Paviljone” – “Advanced Electronics”.

2019 metais organizuotuose renginiuose ir parodose turėjome dalyvių iš daugiau kaip 15 įvairių pasaulio šalių.

Prognozės 2020 metams
2020 metams esame suplanavę pilną parodų programą bei dvi meno rezidentūras, įvairaus pobūdžio seminarus, kūrybines dirbtuves, parodas ir kitus renginius. Tačiau dėl Covid-19 pandemijos ir šalyje paskelbto karantino visi planai keisis ir šiuo metu sunku prognozuoti kaip atrodys 2020 metų veiklos ir rezultatai. Planuojame daugiau veiklų vykdyti internetinėje erdvėje, meno rezidentūras ir kai kurias parodas perkelti į 2021 metus.

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Liucija Dervinytė – 50 eur pradinis įnašas (2018 m.). 2019 metais naujų įnašų nebuvo.
Francisco Roberto Becerra Bravo – 50 eur

III. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Per 2019 metus iš renginių organizavimo ir kitų veiklų organizacija uždirbo 2175 eur.
Gauta parama iš fizinių asmenų – 182 eur.
Lėšos panaudotos padengti su veiklos vykdymu susijusias išlaidas ir įrangai įsigyti.
2% GPM parama: Gauta parama – 309 eur. Gauti pinigai panaudoti veiklos vykdymo išlaidoms.

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS
Įstaiga įsigijo ir jai buvo perleista ilgalaikio turto – elektroninės įrangos, kurios vertė 1600 eur.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI
Įstaigos sąnaudos 2721 eur, iš kurių 740 eur buvo skirta įrangai įsigyti.

VI. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
2019 metais darbuotojai nebuvo samdomi.

VII. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Tokių sąnaudų nebuvo.

VIII. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS
Įstaigos direktorė, Liucija Dervinytė, dirba savanoriškai.

IX.VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
Tokių išlaidų nebuvo patirta.

X. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Tokių išlaidų nebuvo.